Ιερέας στην Κρήτη: «Δεν θα υπακούσω στις εντολές, θα τελέσω τον αγιασμό»

Επιστολή διαμαρτυρίας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων και στον Αστυνομικό Διευθυντή του νομού έστειλε ένας ιερέας στην οποία αναφέρει πως δεν αποδέχεται τα μέτρα πρόληψης του κορωνοϊού που θέλουν τις εκκλησίες να είναι κλειστές.
Ως αντισυνταγματική ενέργεια, η οποία παραβιάζει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των Ορθοδόξων χαρακτήρισε μέσω επιστολής διαμαρτυρίας που έστειλε τόσο στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, όσο και στον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων το κλείσιμο των Ναών την ημέρα των Θεοφανίων ένας ιερέας.

Ο Δημήτριος Κοκολινάκης ιερέας στον Ναό του Αγίου Γεωργίου στα Κατσιφαριανά Χανίων, στην επιστολή του αυτή κάνει μεταξύ άλλων γνωστό ότι δεν προτίθεται να υπακούσει τα μέτρα πρόληψης για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, ενώ τόνισε πως θα τελέσει κανονικά τον Αγιασμό των Υδάτων.

Αφορμή της επιστολής αυτής στάθηκαν οι ανακοινώσεις που έκανε το Σάββατο 2 Ιανουαρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, στις οποίες έκανε γνωστό, πως οι εκκλησίες θα είναι κλειστές για τους πιστούς την μέρα των Θεοφανείων, αλλά και ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός των υδάτων στους εξωτερικούς χώρους.

 Αναλυτικά η επιστολή του:
«Άξιότιμε κ. Είσαγγελεύ, άξιότιμε κε Διευθυντά,

Διανύοντας τίς άγιες αύτές ήμέρες τού Δωδεκαημέρου, θεώρησα καθήκον καί ίερή ύποχρέωσή μου, νά σάς άπευθύνω τήν παρούσα έπιστολή.

Μέ τίς νέες όλως άντισυνταγματικές έξαγγελίες τής Έλληνικής Κυβερνήσεως, έπιβάλλεται γιά άλλη μία φορά, ή τέλεση ίεροπραξιών κεκλεισμένων τών θυρών καθ’ όλες τίς έπόμενες άγιες ήμέρες, ή μή τέλεση τού Μέγα Άγιασμού τών ύδάτων σέ έξωτερικούς χώρους κοκ.

Μέ τά άνωτέρω μέτρα, προσβάλλονται καί πάλι τά άτομικά καί συνταγματικώς κατοχυρωμένα, δικαιώματα τών πιστών Όρθοδόξων Χριστιανών, καί σκοπός μου μέ τήν παρούσα διαμαρτυρία, είναι νά δηλώσω έπωνύμως καί εύθαρσώς, τήν άντίθεσή μου σέ αύτή τήν ΚΥΑ, καθώς, δι’ αύτής έχουμε κατάφωρη κατάλυση τού Συντάγματος άπό τά ίδια τά όργανα τής Πολιτείας καί συνεπεία αύτού, ύποχρεούμαι νά άντισταθώ μέ κάθε μέσο στήν κατάλυση αύτή καί στήν παραβίαση τών θεμελιωδών δικαιωμάτων τών Έλλήνων πολιτών (άρθρο 3, 13 , 25 καί 120 τού Συντάγματος), οί όποίοι καλούνται νά άπέχουν άπό τόν Έκκλησιασμό, τήν Θεία Κοινωνία καί τόν Μέγα Άγιασμό.

Είχα τή βούληση, συνεπώς, ώς ίερέας τού Ί.Ναού Άγ. Γεωργίου Κατσιφαριανών Χανίων, νά σάς άποστείλω τήν παρούσα έπιστολή μου, γνωστοποιώντας παράλληλα τόσο στόν κ. Είσαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, όσο καί στόν κ. Άστυνομικό Διευθυντή Χανίων, ότι ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ νά ύπακούσω σέ παράνομες, άντισυνταγματικές καί άντιχριστιανικές «έντολές», πού προσβάλλουν τόσο έμάς ώς πρόσωπα-χριστιανούς, όσο καί τήν ίδια τήν πίστη μας καί τόν Θεό, καί ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΕΧΩ άπό τήν τέλεση τών Άκολουθιών, τή Θεία Κοινωνία καί τό Μέγα Άγιασμό, κατά τίς ήμέρες αύτές τού Άγίου Δωδεκαημέρου, καί όχι μόνο.

Μετά άπό τήν έπονείδιστη, αύθαίρετη καί παράνομη αύτή συμπεριφορά τής ίδιας τής Πολιτείας, θεώρησα ύποχρέωσή μου νά σάς άπευθύνω αύτή τήν έπιστολή διαμαρτυρίας, κοινοποιώντας την παράλληλα στόν κ. Είσαγγελέα, άλλά καί δημοσιοποιώντας την, στά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, θέτοντας παράλληλα τό έρώτημα σέ όλους τούς Έλληνες Πολίτες, γιά τό έάν έχουμε πλέον δημοκρατικό πολίτευμα, μέ ό,τι αύτό συνεπάγεται γιά τά δικαιώματα τών πολιτών, ή αύτό έχει καί έπισήμως καταλυθεί.

Μετά ταύτα, σάς εύχομαι όλόψυχα Καλή κι Εύλογημένη νέα Χρονιά.

Χανιά, 2 Ίανουαρίου 2021

Ό άναφέρων

π.Δημήτριος Κοκολινάκης Όρθόδοξος Ίερέας».