ΕΕΤΑΑ – Παιδικοί: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Έως 17 Ιουλίου οι ενστάσεις

ΕΕΤΑΑ – Παιδικοί: Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

ΕΕΤΑΑ – Παιδικοί: Δημοσιεύθηκαν την 12η Ιουλίου από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. τα προσωρινά αποτελέσματα για τη Δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020”.

Ειδικότερα, τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων των αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ειδική εφαρμογή , όπου η είσοδος γίνεται με τα διαπιστευτήρια του taxisnet.

Ταυτοχρόνως, μπορείτε να δείτε εδώ τους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών. Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας/αιτούντος ανά Δήμο, ενώ, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αυτούς δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας και των παιδιών και, αντί αυτών, εμφανίζονται οι κωδικοί αριθμοί που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ.

Επιπλέον, δημοσιεύθηκε ο πίνακας των αιτήσεων για τις οποίες ο φάκελος κατετέθη εκπρόθεσμα.

Όσον αφορά τις ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, αυτές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 17η Ιουλίου στις 24:00.

Η υποβολή γίνεται μόνον ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μέσω της ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων.

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις που αποστέλλονται με email ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Στην ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η πρόσβαση στην προαναφερθείσα εφαρμογή ενστάσεων γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς taxisnet, δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση. Μετά την εξουσιοδότηση στον εξυπηρετητή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την προσπέλαση των στοιχείων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε., ο ενδιαφερόμενος μεταφέρεται σε οθόνη που αφορά την ένσταση. Επιλέγει “Δημιουργία ένστασης”. Συμπληρώνει την αιτιολογία της ένστασης και πατά “Αποθήκευση”. Επισυνάπτει τα δικαιολογητικά της ένστασης (σε μορφή pdf). Συγκεκριμένα, επιλέγει “επισύναψη δικαιολογητικού”, το αρχείο του δικαιολογητικού, περιγράφει τι είναι αυτό το δικαιολογητικό (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), ολοκληρώνει την επισύναψη επιλέγοντας “ανέβασμα του αρχείου που επιλέξατε στο διακομιστή της ΕΕΤΑΑ”. Όταν ολοκληρώσει την επισύναψη των δικαιολογητικών, επιλέγει “υποβολή ένστασης”. Με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης. Μετά την υποβολή δεν έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα στοιχεία της. Μπορεί μόνο να δημιουργήσει συμπληρωματική ένσταση, με την ίδια διαδικασία. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συμπληρωματικών ενστάσεων είναι τρεις.

Επισημαίνεται ότι μετά την εξέταση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών ενστάσεων, θα καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στις 21 Ιουλίου.