Τέλος το θρήσκευμα και η ιθαγένεια απ’ τα απολυτήρια των ΕΠΑΛ!

Μετά την «καμπάνα» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την από 4 Νοεμβρίου ειλημμένη απόφασή του να μην αναγράφονται ιθαγένεια και θρήσκευμα στα πιστοποιητικά σπουδών των ΕΠΑΛ.

Όπως φαίνεται, τα πεδία «Θρήσκευμα» και «Ιθαγένεια» θα απαλειφθούν πολύ σύντομα και από τους τίτλους σπουδών των γενικών Λυκείων.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση υλοποιήθηκε για την «προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο».

Μάλιστα, είχε προαναγγελθεί κιόλας με τον εξής τρόπο:

«Συγκεκριμένα, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δρομολογήσει την τροποποίηση των κείμενων ρυθμίσεων, προκειμένου να μην αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία, που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα “myschool“».

Από την άλλη, βέβαια, θα ‘λεγε κανείς πώς η γνώση του θρησκεύματος και της ιθαγένειας των ανθρώπων δεν είναι ντροπή ούτε και πρέπει να κρύβεται. Σε μια χώρα, όπου υπάρχει θρησκευτική ελευθερία, αλλά και γεννήθηκε η έννοια της φιλοξενίας, τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν αντικείμενο ρατσισμού, αλλά πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ειδικά για την απαλοιφή των δύο στοιχείων από το «my school», θα αποτελέσει πιθανώς μεγάλο πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς.

Μάλιστα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μια τέτοια απόφαση καλλιεργεί την αίσθηση του ότι είναι κακό ένας άνθρωπος να είναι από κάπου αλλού ή να έχει άλλο θρήσκευμα από την επικρατούσα θρησκεία της χώρας στην οποία ζει. Επιπροσθέτως, πάντα το να κρύβεις κάτι, δημιουργεί παράξενα συναισθήματα…

Πού δε θα περιλαμβάνεται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια
Αναλυτικά, τα πεδία «Θρήσκευμα» και «Ιθαγένεια» δεν θα περιλαμβάνονται στο εξής στους ακόλουθους τίτλους:

Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 386/2016.
Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. ΕΠΑΛ
Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. ΕΠΑΛ
Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013.
Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013.
Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Σπουδών Δ’ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. ΕΠΑΛ
Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.ΕΠΑΛ
Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013.
Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013.
Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Σπουδών Δ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.ΕΠΑΛ
Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Πτυχίο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 386/2016.
Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013.
Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 186/2013.
Αποδεικτικό Πτυχίου Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 386/2016.
Πτυχίο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 386/2016.
Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4186/2013.
Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 4386/2016.
Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 186/2013.
Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 386/2016.
Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.
Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2019

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

newsbreak