Μεγάλη συνεργασία Specisoft και AFM Systems

Η συνεργασία έγκειται στην παραγωγή και διανομή από την Specisoft μιας νέας ολοκληρωμένης έκδοσης του λογισμικού “ABC – Κλείσιμο Ισολογισμού” της AFM Systems.

Η συμφωνία περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία και την τεχνογνωσία της AFM Systems στο κλείσιμο του ισολογισμού και της Specisoft στην παραγωγή του λογισμικού. Επιστημονικός Διευθυντής είναι ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών – ΣΕΟΔΙ.

Το νέο λογισμικό είναι αυτοματοποιημένο πλήρως ως προς την λειτουργία του και ολοκληρωμένο ως προς την παραγωγή των αναφορών του. Συγκεκριμένα με την απλή και αυτόματη εισαγωγή του Ισοζυγίου από EXCEL, (ή και άλλες μορφές), παράγονται άμεσα όλα τα αποτελέσματα, που αφορούν σε:

α) Οικονομικές Καταστάσεις, όπως Ισοζύγιο (ΕΛΠ & ΕΓΛΣ), Ισολογισμό (ΕΓΛΣ, ΕΛΠ Μεγάλες & Μικρές, ΕΛΠ πολύ Μικρές), Αποτελέσματα Χρήσεως (ΕΓΛΣ, ΕΛΠ κατά Λειτουργία και κατ’ Είδος), Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Ταμειακές Ροές,

β) Φορολογικές καταστάσεις, όπως Φορολογική  Δήλωση, Διάθεση κερδών (Φόρος Εισοδήματος, Τακτικό Αποθεματικό, Μέρισμα, Πίνακα Διάθεσης), Ε3 – Κατάσταση Ε3, Πρακτικά Γ.Σ., Πρακτικά Δ.Σ., Αναμορφώσεις,

γ) Προσαρτήματα, όπως Πολύ μικρές Επιχειρήσεις, Μικρές Επιχειρήσεις, Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις,

δ) Ειδικές Καταστάσεις, όπως Αγγλικά και Ξένο Νόμισμα,και

ε) σε Λοιπές Καταστάσεις, όπως Συνοπτική Κατάσταση, Αποσβέσεις, Εγγραφές Τέλους Χρήσης (ΕΓΛΣ, ΕΛΠ), Περιοδική Κατανομή, Αριθμοδείκτες και Ανάλυση Αριθμοδεικτών και,τέλος, Ανακεφαλαίωση Αποτελεσμάτων.